logo
Infolinia: (+48) 513 300 800
Weź pożyczkę
GWARANCJA OCHRONY KAPITAŁU

 OGÓLNE WARUNKI  GWARANCJI  OCHRONY KAPITAŁU NA POŻYCZKOLANDIA.PL

 

I. Definicje

1. Gwarancja – jest udostępnionym w Pożyczkolandia.pl  produktem służącym do zabezpieczenia spłaty kapitału pożyczki udzielonej przez Inwestora, na wypadek braku spłaty tej pożyczki przez Pożyczkobiorcę, z którym ten Inwestor zawiera umowę pożyczki, poprzez wykup od Inwestora wierzytelności spełniającej określone warunki przysługującej mu wobec jego Pożyczkobiorcy.

 

2. Gwarant – Firma „Andami” z siedzibą w Radomiu przy ulicy Nowogrodzkiej 5/6, NIP 812-167-76-16, Regon 671926054, która  udziela gwarancji spłaty kapitału Inwestorom z umów pożyczek zawieranych za pośrednictwem serwisu Pożyczkolandia.pl i z Pożyczkobiorcami spełniającymi warunki objęcia umowy pożyczki Gwarancją.

 

3. Warunkowa Umowa Cesji -zawierana przez Gwaranta z Inwestorem –umowa, której przedmiotem jest wykup przez Gwaranta od Inwestora  wierzytelności przysługującej Inwestorowi wobec jego Pożyczkobiorcy, pod warunkiem braku spłaty tej pożyczki przez Pożyczkobiorcę i spełniającej warunki zawarte w Ogólnych Warunkach Ochrony Kapitału na Pożyczkolandia.pl.

 

4. Pożyczka z gwarancją ochrony kapitału – to każda pożyczka zawierana za pośrednictwem serwisu Pożyczkolandia.pl i spełniająca określone warunki-

pożyczkobiorca w chwili zawierania umowy pożyczki posiadał pozytywną:

-weryfikacja tożsamości użytkownika,

-Weryfikacja adresu zamieszkania,

-weryfikacja wyciągów bankowych,

-zweryfikowane zaświadczenie o zarobkach

Wniosek pożyczkowy został opatrzony złotym znakiem Gwarancji.

 

 

 

II. Wysokość i ograniczenia gwarancji ochrony kapitału

1. Wysokość Gwarancji-każdy Inwestor jest objęty sumą gwarancji do wysokości 10000 złotych(słownie: dziesięć tysięcy złotych),  ale nie więcej jak 500 złotych(słownie: pięćset złotych) na jednego pożyczkobiorcę.  

 

2. Suma gwarancji po wypłacie cząstkowej z sumy gwarancji podlega obniżeniu o część wypłaconą.

 

3. Wypłata z tytułu Gwarancji  nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Warunkowej Umowy Cesji pomiędzy Gwarantem ,a Inwestorem.

 

4.Gwarant zobowiązuje się do zawarcia Warunkowej Umowy Cesji w przypadku gdy pożyczkobiorca nie dokonał spłaty pożyczki w wyznaczonym w umowie pożyczki terminie, następnie Inwestor przekazał umowę pożyczki  do prowadzenia sprawy do dowolnego adwokata lub radcy prawnego w celu uzyskania sądowego orzeczenia nakazującego Pożyczkobiorcy zapłatę zaległej pożyczki opatrzonego tytułem wykonawczy, a zlecona egzekucja komornicza okazała się prawomocnie bezskuteczna. 

 

5.Kwota wypłacanej Gwarancji- jest to kwoty należna Inwestorowi z tytułu Warunkowej Umowy Cesji w wysokości kapitału pożyczki pomniejszonego o wszelkie wpłaty już otrzymane od pożyczkobiorcy z tytułu zawartej umowy pożyczki oraz zawartych aneksów do umowy pożyczki przedłużającej okres spłaty. W zamian Inwestor przelewa notarialnie Warunkową Umową Cesji na rzecz Gwaranta roszczenie wynikające z opatrzonego kaluzulą wykonalności tytułu wykonalności i postanowienia o umorzeniu bezskutecznej egzekucji komorniczej, do wysokości Gwarancji. Koszty poświadczenia notarialnego Warunkowej Umowy Cesji ponosi Inwestor.

 

6.Gwarant ma prawo odstąpić od zawarcia Warunkowej Umowy Cesji z Inwestorem w przypadku kiedy Pożyczkobiorca zataił przed operatorem serwisu Pożyczkolandia.pl istotne informacje na temat swojej sytuacji finansowej ,a o których wiedzę posiadał Inwestor w chwili zawierania umowy pożyczki.

 

 

III. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.

 

2. W razie wątpliwości, w zakresie Pożyczek z gwarancją ochrony kapitału , w przypadku kwestii uregulowanych odmiennie w Regulaminie, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego dokumentu.

3. Wprowadzone zmiany w niniejszym regulaminie w dniu 2 kwietnia 2019 roku mają zastosowanie do wniosków wystawionych na serwisie Pożyczkolandia.pl po 2 kwietnia 2019 roku.

4. Do wniosków wystawionych przed 2 kwietnia 2019 roku mają zastosowanie warunki obowiązujące przed zmianami wprowadzonymi w dniu 2 kwietnia 2019 roku.