logo
Infolinia: (+48) 513 300 800
Szanowny Użytkowniku
Począwszy od 1 lutego 2024 roku możliwość korzystania z serwisu Pozyczkolandia.pl wymagać
będzie od wszystkich jego użytkowników wnoszenia miesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości 49 złotych.
Bez wnoszenia abonamentu nadal zachowasz dostęp do swoich otwartych i zamkniętych wniosków oraz do swojej historii pożyczek.
Wprowadzenie abonamentu ma na celu umożliwienie rozbudowę serwisu oraz poprawę jakości jego obsługi.
Weź pożyczkę
GWARANCJA OCHRONY KAPITAŁU

 OGÓLNE WARUNKI  GWARANCJI  OCHRONY KAPITAŁU NA POŻYCZKOLANDIA.PL

 

I. Definicje

1. Gwarancja – jest udostępnionym w Pożyczkolandia.pl  produktem służącym do zabezpieczenia spłaty kapitału pożyczki udzielonej przez Inwestora, na wypadek braku spłaty tej pożyczki przez Pożyczkobiorcę, z którym ten Inwestor zawiera umowę pożyczki, poprzez wykup od Inwestora wierzytelności spełniającej określone warunki przysługującej mu wobec jego Pożyczkobiorcy.

 

2. Gwarant – Firma „Andami” z siedzibą w Radomiu przy ulicy Nowogrodzkiej 5/6, NIP 812-167-76-16, Regon 671926054, która  udziela gwarancji spłaty kapitału Inwestorom z umów pożyczek zawieranych za pośrednictwem serwisu Pożyczkolandia.pl i z Pożyczkobiorcami spełniającymi warunki objęcia umowy pożyczki Gwarancją.

 

3. Warunkowa Umowa Cesji -zawierana przez Gwaranta z Inwestorem –umowa, której przedmiotem jest wykup przez Gwaranta od Inwestora  wierzytelności przysługującej Inwestorowi wobec jego Pożyczkobiorcy, pod warunkiem braku spłaty tej pożyczki przez Pożyczkobiorcę i spełniającej warunki zawarte w Ogólnych Warunkach Ochrony Kapitału na Pożyczkolandia.pl.

 

4. Pożyczka z gwarancją ochrony kapitału – to każda pożyczka zawierana za pośrednictwem serwisu Pożyczkolandia.pl i spełniająca określone warunki-

pożyczkobiorca w chwili zawierania umowy pożyczki posiadał pozytywną:

-weryfikacja tożsamości użytkownika,

-Weryfikacja adresu zamieszkania,

-weryfikacja wyciągów bankowych,

-zweryfikowane zaświadczenie o zarobkach

Wniosek pożyczkowy został opatrzony złotym znakiem Gwarancji.

 

 

 

II. Wysokość i ograniczenia gwarancji ochrony kapitału

1. Wysokość Gwarancji-każdy Inwestor jest objęty sumą gwarancji do wysokości 10000 złotych(słownie: dziesięć tysięcy złotych),  ale nie więcej jak 500 złotych(słownie: pięćset złotych) na jednego pożyczkobiorcę.  

 

2. Suma gwarancji po wypłacie cząstkowej z sumy gwarancji podlega obniżeniu o część wypłaconą.

 

3. Wypłata z tytułu Gwarancji  nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Warunkowej Umowy Cesji pomiędzy Gwarantem ,a Inwestorem.

 

4.Gwarant zobowiązuje się do zawarcia Warunkowej Umowy Cesji w przypadku gdy pożyczkobiorca nie dokonał spłaty pożyczki w wyznaczonym w umowie pożyczki terminie, następnie Inwestor przekazał umowę pożyczki  do prowadzenia sprawy do dowolnego adwokata lub radcy prawnego w celu uzyskania sądowego orzeczenia nakazującego Pożyczkobiorcy zapłatę zaległej pożyczki opatrzonego tytułem wykonawczy, a zlecona egzekucja komornicza okazała się prawomocnie bezskuteczna. 

 

5.Kwota wypłacanej Gwarancji- jest to kwoty należna Inwestorowi z tytułu Warunkowej Umowy Cesji w wysokości kapitału pożyczki pomniejszonego o wszelkie wpłaty już otrzymane od pożyczkobiorcy z tytułu zawartej umowy pożyczki oraz zawartych aneksów do umowy pożyczki przedłużającej okres spłaty. W zamian Inwestor przelewa notarialnie Warunkową Umową Cesji na rzecz Gwaranta roszczenie wynikające z opatrzonego kaluzulą wykonalności tytułu wykonalności i postanowienia o umorzeniu bezskutecznej egzekucji komorniczej, do wysokości Gwarancji. Koszty poświadczenia notarialnego Warunkowej Umowy Cesji ponosi Inwestor.

 

6.Gwarant ma prawo odstąpić od zawarcia Warunkowej Umowy Cesji z Inwestorem w przypadku kiedy Pożyczkobiorca zataił przed operatorem serwisu Pożyczkolandia.pl istotne informacje na temat swojej sytuacji finansowej ,a o których wiedzę posiadał Inwestor w chwili zawierania umowy pożyczki.

 

 

III. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu.

 

2. W razie wątpliwości, w zakresie Pożyczek z gwarancją ochrony kapitału , w przypadku kwestii uregulowanych odmiennie w Regulaminie, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego dokumentu.

3. Wprowadzone zmiany w niniejszym regulaminie w dniu 2 kwietnia 2019 roku mają zastosowanie do wniosków wystawionych na serwisie Pożyczkolandia.pl po 2 kwietnia 2019 roku.

4. Do wniosków wystawionych przed 2 kwietnia 2019 roku mają zastosowanie warunki obowiązujące przed zmianami wprowadzonymi w dniu 2 kwietnia 2019 roku.