logo
Infolinia: (+48) 513 300 800
Szanowny Użytkowniku
Począwszy od 1 lutego 2024 roku możliwość korzystania z serwisu Pozyczkolandia.pl wymagać
będzie od wszystkich jego użytkowników wnoszenia miesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości 49 złotych.
Bez wnoszenia abonamentu nadal zachowasz dostęp do swoich otwartych i zamkniętych wniosków oraz do swojej historii pożyczek.
Wprowadzenie abonamentu ma na celu umożliwienie rozbudowę serwisu oraz poprawę jakości jego obsługi.
Weź pożyczkę
Zaloguj się


Zapomniałeś hasło?
Nie masz konta? Zarejestruj się.


Logując się do platformy potwierdzam zapoznanie się z poniższą informacją:


Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych
Polityka Prywatności i ochrony danych osobowych to miejsce, w którym każdy z Państwa się dowie, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane i przechowywane. Ponadto dowiecie się Państwo, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić dane osobowe, a także jakie uprawnienia przysługują w związku z ich przetwarzaniem osobie której dane osobowe dotyczą.
Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona tak, aby każdy z Państwa mógł znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).
Ilekroć poniżej mówimy o Państwa danych osobowych , mamy na myśli podane nam przez Państwa lub uzyskane przez nas z innych źródeł Państwa dane osobowe, np. imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres email, IP, numer konta bankowego, czy numer telefonu.


Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Andami Marek Wójtowicz z siedzibą w Radomiu przy ul. Nowogrodzkiej 5 lok.6, NIP: 812-167-76-16.

Jak można się skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?
W celu kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem kontakt@pozyczkolandia.pl (w tytule wiadomości wpisując “ochrona danych osobowych”, lub listownie na adres Andami Wójtowicz Marek, 26-600 Radom, ul. Nowogrodzkiej 5 lok.6

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,
2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.


W jakich sytuacjach przetwarzane są dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane zawsze wtedy, gdy realizujemy zamówione przez Państwa usługi, na przykład gdy za naszym pośrednictwem dochodzi do zawarcia umowy pożyczki, wykonujemy zamówioną weryfikację, wysyłamy powiadomienie lub monit zgodnie z regulaminem portalu, lub wystawiany jest wniosek o pożyczkę. Za każdym razem, gdy otrzymujemy od Państwa wiadomość lub reklamacją również przetwarzamy dane osobowe. Posiadane dane osobowe przetwarzamy także w przypadku, gdy wysyłamy informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych.

Czy jest obowiązek podania danych osobowych?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale część Państwa danych osobistych jest niezbędna do założenia konta, przeprowadzenia weryfikacji, wystawienia wniosku o pożyczkę, zawarcia umowy pożyczki i prawidłowego świadczenia przez nas usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.

Jakie dane są przetwarzane ?
Przetwarzamy zarówno dane, które Państwo nam sami podali, jak i dane, które opracowaliśmy samodzielnie (np. przy użyciu cookies) albo zostały nam udostępnione lub powierzone przez innych administratorów danych, np. bank, innych dostawców usług płatniczych, czy odbiorcę Państwa płatności. Przetwarzamy także dane podane nam przez urządzenie, którym posługujecie się Państwo w trakcie korzystania z naszych usług (pliki cookies). Dbamy o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu w jakim je zbieramy (minimalizacja danych).
Przykładowo:
1. Gdy rejestrują się Państwo na portalu i dokonują weryfikacji, przetwarzamy m.in. imię i nazwisko, dane adresowe, kontaktowe, numer i datę ważności dokumentu tożsamości, dane dotyczące sytuacji finansowej, czy dane z przelewu weryfikacyjnego.
2. Jeżeli kontaktują się Państwo z nami za pomocą wiadomości elektronicznych lub my do Państwa piszemy.
W jakim celu przetwarzane są dane osobowe ?
Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi reklamacji, na przykład umowy o prowadzenie konta użytkownika, stworzenie umowy pożyczki i wykonania weryfikacji zamówionych przez Państwa lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Jeżeli to konieczne możemy z własnej inicjatywy kontaktować się z Państwem w sprawach technicznych i finansowych, np. wtedy gdy występują problem z uruchomieniem usługi lub posiadają Państwo zaległości w należnościach za wykonane usługi.
Przetwarzanie niektórych Państwa danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustaw podatkowych, ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich lub ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Państwa dane osobowe przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:
1. monitorowania aktywności w naszych serwisach (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi),
2. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Państwa o naszych ofertach i promocjach,
3. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
4. monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług.
Jeśli Państwo udzielili nam zgody, możemy wysyłać nasz newsletter lub kontaktować się z w sprawach nowych ofert za pośrednictwem poczty e-mail. Gdy uczestniczą Państwo w organizowanych przez nas konkursach lub akcjach promocyjnych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, w celu organizacji konkursu lub promocji, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
Jeśli interesują Państwa oferty handlowe naszych Partnerów i wyraziliście Państwo zgodę na ich otrzymywanie, możemy przesyłać wiadomości handlowe w ich imieniu lub udostępnić im Państwa dane, aby mogli samodzielnie przesyłać do Państwa te informacje.
Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Państwa dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Państwa o tym przed rozpoczęciem ich przetwarzania i poprosimy o Państwa zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
1. zawarcie i realizacja umowy, lub
2. wyrażona przez Państwa zgoda, lub
3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, lub
4. spełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:
1. Ustawa z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych
2. Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
3. Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
4. Ustawa z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
5. Ustawa z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe
6. Ustawa z dnia 12.05.2011r. o kredycie konsumenckim
7. Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
8. Ustawa z dnia 16.07.2014r. Prawo telekomunikacyjne
9. Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

Jak długo będą przetwarzane są dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane najkrócej, jak to możliwe.
Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:
1. W przypadku, gdy przetwarzane Państwa dane osobowe są na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy.
2. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, przetwarzanie Państwa danych osobowych, będzie się odbywać do czasu odwołania przez Państwa zgody.
3. Dane, które są przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Państwa dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Komu udostępniane są dane osobowe?
Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:
1. Wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Państwa zgoda może być w każdym momencie odwołana.
2. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
1. Biura informacji gospodarczych i kredytowych – dane konieczne do prawnego zabezpieczenia roszczeń Administratora,
2. Pożyczkodawcy i inni Użytkownicy – dane konieczne do publikacji wniosku o pożyczkę i dane potrzebne do stworzenia i zawarcia umowy pożyczki,
3. W szczególnych przypadkach Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, innym dostawcom usług płatniczych). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Państwa danych.
Jednocześnie informujemy Państwa, że korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji części zadań, np. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi marketingowej, obsługi rachunkowej, podatkowej i prawnej. W takim przypadku Państwa dane osobowe są powierzane podmiotom podwykonawczym w określonym celu, na podstawie umów powierzenia danych i nadal administratorem Państwa danych osobowych jest Administrator i odpowiadał za ich bezpieczeństwo.
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Czy dane osobowe będą poddawane automatyzowanemu procesowi poddawania decyzji (w tym profilowaniu)
Dla niektórych usług wykorzystywane jest zautomatyzowany procesy podejmowania decyzji.
Dla usług weryfikacyjnych lub innych usług decyzje mogą być podejmowane w oparciu o profilowanie, które jest niezbędne do zawarcia umowy.
Czynności te polegają na ustaleniu zdolności kredytowej w oparciu o informacje, które Państwo podali dobrowolnie oraz informacje, które o Państwu zostały uzyskane np. pochodzące z innych serwisów internetowych pożyczek społecznościowych.
W przypadku negatywnej profilowania może być odmowa udzielenia Państwu zgody na wystawienie wniosku o pożyczkę, lub pozytywnego zaakceptowania weryfikacji.

Jak chronione są dane osobowe?
Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa danych, które przetwarzamy.
Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Państwa danych. Chronimy Państwa dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Państwa danym osobowych. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do danych osobowych).
Zapewniamy, że Państwa dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

Jakie są uprawnienia właścicielowi danych osobowych?
W związku z tym, że powierzają nam Państwo swoje dane osobowe, mamy wobec Państwa zobowiązania, które mogą Państwo od nas egzekwować:
1. Mają Państwo prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Państwa danych osobowych dysponujemy, jakie są kategorie odbiorców Państwa danych osobowych oraz planowanego przez nas okresu przechowywania Państwa danych osobowych.
2. Zawsze mają Państwo możliwość dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, sprostowania ich, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
3. Mają Państwo możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych. Państwa żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Państwa danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Państwa dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Państwa dane usuniemy wówczas, gdy:
- nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, którą wycofaliście, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
- wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych osobowych,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
4.W każdym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Państwa zgoda. Przetwarzanie danych osobowych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Państwa zgody.
5. Mają Państwo prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy:
- zgłaszają Państwo, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych osobowych;
- brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Państwo sprzeciwiają się definitywnemu usunięciu Państwa danych;
- nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Państwu są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;
- wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Państwa sprzeciwu, podstawa przetwarzania.
6. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.
- Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.
- Państwa sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.
7. Informujemy, że w rezultacie skorzystania przez Państwa z uprawnień wskazanych w pkt. 3-6 powyżej, istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Państwa rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Państwa danych osobowych.
8. Mają Państwo prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam dostarczyliście, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany:
- które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, lub
-. które przetwarzamy na podstawie zawartej z Państwem umowy.
9. W przypadku, gdy uważają Państwo, że doszło do naruszenia Państwa praw, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Mają Państwo prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwa wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:
- jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy,
- jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa lub
- ma miejsce po wyrażeniu przez Państwa zgody.
11. W przypadku, gdy będziecie Państwo poddani procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, mają Państwo prawo do uzyskania interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Państwa sytuację oraz podjętą decyzję, możecie Państwo przedstawić nam swoje stanowisko lub zakwestionować podjętą decyzję.

Co to są cookies?
Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystają Państwo z naszych serwisów internetowych.

Jak wykorzystuje się cookies i podobne technologie?
Wykorzystujemy pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystają Państwo z naszych serwisów. Dzięki stosowaniu cookies możemy dostosowywać serwisy do Państwa indywidualnych preferencji oraz profilowania i monitorowania Państwa aktywności w naszych serwisach.
Cookies, które stosujemy, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania.
Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Państwa urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

Jakie są rodzaje cookies?
1. Występują różnego rodzaju cookies – różnią się od siebie rodzajem i trwałością. Pliki te możemy podzielić ze względu na czas ich przechowywania na Państwa urządzeniu na:
- cookies sesyjne – są przechowywane na Państwa urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
- cookies trwałe – są przechowywane na Państwa urządzeniu do czasu ich skasowania lub wygaśnięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie spowoduje więc ich usunięcia z Państwa urządzenia. 2. Używane pliki cookies możemy również dzielić ze względu na pochodzenie na:
- cookies własne – są umieszczone w serwisach bezpośrednio przez nas;
- cookies zewnętrzne – umieszczane w serwisach przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały przez nas wywołane (np. Google Analytics, Gemius SA, Crazy Egg)

W jakim celu wykorzystuj się technologie typu cookies?
Cookies wykorzystuje się m.in. w następujących celach:
5. konfiguracji serwisów, w tym dostosowania ich zawartości lub funkcjonalności do Państwa preferencji oraz optymalizacji ich działania,
6. uwierzytelnianiu Użytkowników naszych serwisów w celu utrzymania sesji po zalogowaniu – pozwala to na przechodzenie pomiędzy podstronami serwisów bez konieczności każdorazowego logowania się,
7. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować, w jaki sposób korzysta się z naszych serwisów – dzięki temu możemy pracować nad ulepszaniem ich struktury i zawartości,
8. pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego),
9. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisów reklam,
10. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisów.

W jaki sposób można zarządzać zgodą na korzystanie z cookies?
Wykorzystanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na Państwa urządzeniu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazicie Państwo uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Państwa usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną- w takiej sytuacji Państwa zgoda nie jest wymagana.
1. Zgodę można wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisów, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego Państwo korzystacie.
2. Można nie wyrazić zgody lub cofnąć ją w dowolnym momencie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystasz.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z naszych serwisów (przede wszystkim przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza obsługę i przechowywanie plików cookies na Państwo urządzeniu. W związku z tym zalecamy, aby Państwo sprawdzili ustawienia i ewentualnie dokonali zmian zgodnych z Państwa preferencjami prywatności. Pamiętać prosimy, że mają Państwo możliwość zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, aby ustawienia oprogramowania, z których korzystają Państwo, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla nas równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku będziemy uprawnieni do wykorzystania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Państwa urządzeniu.
4. Jeżeli zdecydujecie się Państwo wyłączyć obsługę plików cookies, możecie mieć trudności w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów.