logo
Infolinia: (+48) 513 300 800
Szanowny Użytkowniku
Począwszy od 1 lutego 2024 roku możliwość korzystania z serwisu Pozyczkolandia.pl wymagać
będzie od wszystkich jego użytkowników wnoszenia miesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości 49 złotych.
Bez wnoszenia abonamentu nadal zachowasz dostęp do swoich otwartych i zamkniętych wniosków oraz do swojej historii pożyczek.
Wprowadzenie abonamentu ma na celu umożliwienie rozbudowę serwisu oraz poprawę jakości jego obsługi.
Weź pożyczkę
Szczegółowe Zasady Weryfikacji

 

 
 

1

Weryfikacja telefonu komórkowego

Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia jednorazowego kodu otrzymanego w wiadomości sms na podany w serwisie numer telefonu komórkowego

2

Weryfikacja dowodu osobistego

Operator serwisu potwierdza dane podane przez użytkowniku podczas rejestracji z danymi zawartymi w zdjęciach dowodu osobistego. W przypadku potrzeby uzupełnienia lub poprawienia danych, są one poprawiane do stanu faktycznego z przedstawionym dokumentem. W przypadku dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 roku należy dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu wydane wraz z dowodem osobistym. Skany dowodu osobistego nie są akceptowane.

3

Weryfikacja drugi dokument tożsamości

Operator serwisu potwierdza dane podane przez użytkowniku podczas rejestracji z danymi zawartymi w zdjęciach innego dowodu tożsamości, aniżeli dowód osobisty. Akceptowane dokumenty to: prawo jazdy, legitymacja emeryta lub rencisty, paszport. W przypadku potrzeby uzupełnienia lub poprawienia danych, są one poprawiane do stanu faktycznego z przedstawionym dokumentem. Akceptowane są wyłącznie dokumenty wystawione przez polskie władze. Skany dowodu osobistego nie są akceptowane.

4

Weryfikacja tożsamości

Użytkownik przesyła przez zakładkę weryfikacji tożsamości zdjęcie swojej twarzy z trzymanym w ręku aktualnym dowodem osobistym, należy upewnić się, że zdjęcie i dane w dowodzie są dobrze wiczone w celu zweryfikowania, a zdjęcie w dowodzie osobistym znacząco nie odbiega od aktualnego wizerunku twarzy.

5

Weryfikacja rachunków

Użytkownik przedstawia minimum 3 skany lub zdjęcia rachunków na swoje dane osobowe i na adres zamieszkania lub zameldowania.

Rachunki muszą być czytelne i nie starsze aniżeli 3 miesiące przez wnioskowaniem o weryfikacje.

6

Weryfikacja zatrudnienia

Operator serwisu potwierdza zatrudnienie telefonicznie u pracodawcy. Potwierdzenie jest możliwe wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny na numery telefonów pracodawcy ogólnie dostępne.

7

Weryfikacja zaświadczenia o dochodach

Użytkownik przedstawia poprzez stronę Operatora skan lub czytelne zdjęcie zaświadczenie o dochodach.

Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej, aniżeli 30 dni przed wnioskowaniem o weryfikację.

Operator serwisu potwierdza dane zawarte w zaświadczeniu u wystawcy zaświadczenia(wyjątek stanowią pracodawcy którzy oficjalnie zgodnie z polityką wewnętrzną firmy nie potwierdzają danych zawartych w zaświadczeniu o dochodach.

Dochód z tytułu świadczeń socjalnych weryfikowany jest na podstawie przedstawienia poprzez stronę Operatora aktualnej decyzji przyznania lub waloryzacji świadczenia.

Dochód z działalności gospodarczej jest potwierdzany na postawie zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach za ostanie 3 miesiące wystawione przez biuro rachunkowe obsługujące użytkownika. Zaświadczenie musi zawierać imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie oraz dane kontaktowe.

Osoby prowdzące działalność gospodarczą rozliczające samodzielnie się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodach dostępnego na stronie Pożyczkolandia.pl, oraz przedstawienie aktualnych zaśiwadczeń o niezaleganiu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz z Urzędu Skarbowego.

8

Weryfikacja konta pierwszego bankowego

W celu zweryfikowania numeru rachunku bankowego użytkownik dokonuje przelewu jednorazowego zgodnie tabelą opłat i prowizji na wskazane konto bankowe wraz z unikalnym kodem podanym podczas zamawiania weryfikacji.

9

Weryfikacja wyciągu z konta bankowego

Użytkownik w celu zweryfikowania wyciągu bankowego jest zobowiązany do przedstawienia poprzez serwis Operatora wyciągu bankowego na swoje nazwisko za ostatni miesięczny okres rozliczeniowy w formacie pliku PDF, bez użycia jakichkolwiek filtrów transakcji.

10

Weryfikacja adresu zamieszkania

Użytkownik po zamówieniu weryfikacji adresu zamieszkania otrzymuje listem poleconym unikalny kod weryfikacji, który należy wprowadzić na stronie serwisu. Weryfikację można wykonać raz na 6 miesięcy.

11

Weryfikacja hipoteczna

Operator serwisu dokonuje weryfikacji faktu własności lub współwłasności nieruchomości na podstawie wprowadzonego przez użytkownika numeru księgi wieczystej.

Operator serwisu po pozytywnym zweryfikowaniu w przeciągu kolejnych 12 miesięcy dokona 3 krotnej ponownej weryfikacji w różnych odstępach czasu.

Status weryfikacji zostanie zmieniony na negatywny w przypadku ujawnienia faktu zmiany właściciela lub współwłaściciela nieruchomości z użytkownika serwisu na osoby trzecie.

12

Weryfikacja ZUS dla przedsiębiorców

Użytkownik przedstawia poprzez stronę Operatora serwisu skany lub czytelne zdjęcia dowodów opłacenia składek ZUS za ostatnie 3 miesiące.

13

Weryfikacja PIT

Użytkownik przedstawia poprzez stronę Operatora serwisu skany lub czytelne zdjęcia potwierdzonego formularza PIT za poprzedni rok rozliczeniowy. Weryfikacja ma status „pozytywny” jedynie w przypadku przedstawienia formularza PIT zawierającego dochód powyżej kwoty wolnej od podatku.

14

Weryfikacja egzekucyjna

Użytkownik po zamówieniu weryfikacji egzekucyjnej otrzymuje na adres e-mail oświadczenie o treści: `Ja ..........., PESEL: ............, świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) oświadczam, nie jest prowadzone w stosunku do mojej osoby i mojego majątku postępowanie sądowe lub egzekucyjne`, które należy wydrukować, podpisać i przesłać skan w celu zakończenia procesu weryfikacji.

15

Weryfikacja stanu cywilnego

W celu zweryfikowania stanu cywilnego użytkownik składa oświadczenie o stanie cywilnym, a w przypadku osób będących w związku małżeńskim wskazuje czy pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej czy posiada rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem (intercyzę). Podpisane oświadczenie przesyła za pomocą formularza weryfikacji do obsługi serwisu.

 

 

W celu powtórzenia każdej weryfikacji należy ją ponownie zamówić.