logo
Infolinia: (+48) 513 300 800
Szanowny Użytkowniku
Począwszy od 1 lutego 2024 roku możliwość korzystania z serwisu Pozyczkolandia.pl wymagać
będzie od wszystkich jego użytkowników wnoszenia miesięcznej opłaty abonamentowej w wysokości 49 złotych.
Bez wnoszenia abonamentu nadal zachowasz dostęp do swoich otwartych i zamkniętych wniosków oraz do swojej historii pożyczek.
Wprowadzenie abonamentu ma na celu umożliwienie rozbudowę serwisu oraz poprawę jakości jego obsługi.
Weź pożyczkę
Regulamin

Regulamin Serwisu www.pożyczkolandia.pl obowiązujący od 01.02.2024r.
 
 
 
 
§ 1
 
Usługodawca MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Makowie przy ulicy Gajowa nr 14, NIP 7963006572, Regon 52015049 , zwany dalej Operatorem, określa w niniejszym dokumencie, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,  zwany dalej Regulaminem.
§ 2
 
Użytkownicy serwisu
 
1. Użytkownikami serwisu www.pożyczkolandia.pl /dalej Użytkownik lub Użytkownicy/ mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą rejestrować się w Serwisie jako osoby fizyczne.
2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie poprzez założenie swojego indywidualnego konta Użytkownika, w tym poprzez podanie  i zapisanie swoich danych osobowych, wyraża akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad ujętych w niniejszym regulaminie.
3. Identyfikacja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez indywidualny login oraz hasło. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła.
4. Wszelkie czynności dokonane przez osoby trzecie za pomocą identyfikatora i hasła Użytkownika traktuje się jako czynności wykonane przez samego Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za takie czynności, zarówno względem innych Użytkowników Serwisu jak i względem Operatora Serwisu.
5. Użytkownik ma prawo posiadać tylko jedno konto w serwisie. W chwili kiedy system znajdzie konto powiązane, w którym będą powielały się te same lub podobne dane, Operator Serwisu ma prawo zablokować konta, w których występują powiązania.
 6. Użytkownik po zarejestrowaniu ma możliwość uzupełnienia swojego profilu i dokonania weryfikacji.


7. Opcje zaawansowane jak wystawianie wniosków pożyczkowych, kontakt z innymi użytkownikami oraz inwestowanie w wnioski użytkowników są dostępne po opłaceniu abonamentu w wysokości 49zł który przyznaje dostęp na 30 dni do tych opcji.
§ 3
 
Ochrona Danych Osobowych
1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług dostępnych w serwisie Operatora.
2. Użytkownik akceptuje przekazanie swoich danych osobowych drugiej stronie transakcji, w celu skutecznej realizacji postanowień wynikających z umowy Pożyczki.
3. Użytkownik z chwilą utworzenia konta w serwisie Operatora wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności, w celu świadczenia przez Operatora Usług.
4. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownika, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Operatora.
5.https://www.pozyczkolandia.pl/polityka_prywatnosci.html do polityki uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
 
6.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ulicy Gajowej 14, 26-640 Maków, NIP: 7963006572 .
 
 
§ 4

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 
1. Do zadań Serwisu należy kojarzenie osób zamierzających zaciągnąć pożyczkę gotówkową z osobami zamierzającymi udzielić takiej pożyczki. W celu poprawnego wypełnienia tego zadania Serwis udostępnia platformę w ramach, której:
a) Operator dokonuje weryfikacji Użytkowników .
b) Użytkownik może wystawić ogłoszenie z wnioskiem o pożyczkę gotówkową.
c) Użytkownicy mogą udzielić pożyczki poprzez składanie ofert w trwających ogłoszeniach z wnioskiem o pożyczkę.
d) Operator umożliwia, w chwili składania przez Pożyczkodawcę oferty w wystawionym przez Pożyczkobiorcę ogłoszeniu z wnioskiem o pożyczkę, weryfikację zobowiązań Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy oraz u innych Użytkowników Serwisu.
2. Użytkownicy chcący za pomocą Serwisu zaciągać pożyczki lub inwestować muszą dokonać weryfikacji zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Weryfikacji. Operator Serwisu dokłada starań, aby weryfikacje zostały wykonane należycie i starannie.

§ 5

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Warunkiem uzyskania dostępu do zawartości serwisu oraz świadczonych przez niego usług jest posiadanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies oraz założenie (rejestracja) indywidualnego konta Użytkownika, a następnie podanie swoich danych osobowych lub danych spółki, w zależności od rodzaju konta.

§ 6

Użytkownicy są w pełni odpowiedzialni za podejmowane własne decyzje w zakresie udzielania pożyczek jak i zaciągania pożyczek. Operator serwisu www.pożyczkolandia.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób i należytą staranność w zakresie wykonywania umów przez użytkowników serwisu.

§ 7

Czarna Lista
 
1.Użytkownik (Pożyczkobiorca)  rejestrując i weryfikując swoje dane osobowe w Serwisie, wyraża zgodę, aby w przypadku wystawienia przez Użytkownika wniosku o pożyczkę, Serwis udostępnił innym Użytkownikom Serwisu, wyrażającym wolę złożenia oferty we wniosku, informację o ewentualnej zaległości w spłacie zobowiązań Użytkownika (Pożyczkobiorcy) u innych zarejestrowanych Użytkowników serwisu www.pożyczkolandia.pl oraz innych serwisach pożyczkowych, jak również informację o występującym, ewentualnym zadłużeniu względem samego Operatora Serwisu lub podmiotów powiązanych z nim kapitałowo.
2. Przekazana informacja nie będzie zawierała danych osobowych Użytkownika (Pożyczkobiorcy).
3. Operator może zablokować konto użytkownika oraz umieścić jego dane na Czarnej Liście na stałe w szczególności kiedy Użytkownik podał nieprawdziwe dane o aktualnym zadłużeniu poza serwisem www.pożyczkolandia.pl, posiadanych zadłużeniach oraz kontach użytkownika lub próbował korzystać z serwisu korzystając z więcej niż jednego konta użytkownika, lub narusza regulamin portalu, a w szczególności art.21 regulaminu.
4. Zablokowanie konta użytkownika i wpisanie na czarną listę nie blokuje możliwości spłaty zobowiązań i obsługi udzielonych pożyczek użytkownika względem serwisu i innych użytkowników.
5. Od każdej decyzji o zablokowaniu i wpisaniu użytkownika na Czarną Listę, użytkownik ma prawo się odwołać w terminie 14 dni od zablokowania i wpisania na Czarną Listę poprzez pocztę elektroniczną, a Operator ma obowiązek ustosunkować się od odwołania w terminie 14 dni.

§ 8

Oświadczanie woli
 
Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na oświadczanie woli swojej i oświadczenia woli innych Użytkowników wyrażone w formie elektronicznej. Złożenie wniosku o pożyczkę przez Pożyczkobiorcę i wyrażenie woli przez Pożyczkodawcę w postaci złożenia oferty do wniosku skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikami wiążącej umowy pożyczki. Umowa pożyczki zawarta zostaje drogą elektroniczną i nie wymaga podpisu.

§ 9

Warunki zawierania umów pożyczek
 
1. Warunki zawartych umów pożyczek winny być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. W szczególności proponowana kwota zwrotu nie powinna przekraczać kosztów jakie faktycznie poniesione zostaną przez Pożyczkodawcę na zgromadzenie środków finansowych oraz uruchomienie przedmiotowej pożyczki, plus ewentualnie innych kosztów poniesionych przez Pożyczkodawcę.
2. W przypadku, kiedy Pożyczkodawcą jest Osoba fizyczna, możliwość odstąpienie od umowy pożyczki nie występuje.

§ 10

Limit zadłużenia
 
1. Każdy Użytkownik (Pożyczkobiorca) zobowiązany jest do ustanowienia limitu zadłużenia.
2. Brak ustanowionego limitu zadłużenia powoduje brak możliwości wystawienia wniosku o pożyczkę.
3. Limit zadłużenia to suma zadłużenia z umów pożyczek w trakcie spłaty, oraz suma wniosków oczekujących na inwestycję przez Użytkownik(Pożyczkodawca)  zawierająca kapitał pożyczki, proponowane Użytkownikom (Pożyczkodawcą) wynagrodzenie i opłatę przygotowawczą  wraz  prowizję za udzielenie pożyczki we wnioskach oczekujących.
4. Użytkownik(Pożyczkobiorca) ma prawo dowolnie zmniejszać limit zadłużenia.
5. Użytkownik(Pożyczkobiorca) ma prawo dowolnie zwiększać limit zadłużenia w czasie kiedy nie posiada w trakcie spłaty żadnej umowy pożyczki.
6. Użytkownik(Pożyczkobiorca) posiadający w chwili zwiększania limitu zadłużenia w trakcie spłaty przynajmniej jedną umowę pożyczki w celu zwiększenia limitu musi uzyskać zgodę wszystkich Użytkowników(Pożyczkodawców) z umów w trakcie spłaty.
7. Obowiązek zgody wszystkich Użytkowników(Pożyczkodawców)  posiadających umowy pożyczki w trakcie spłaty u Użytkownika(Pożyczkobiorcy) nie stosuje się do sytuacji w której nie zaznaczono w panelu zmiany limitu zadłużenia swojej zgody lub odmowy jej udzielenia w przeciągu 72 godzin od chwili wystąpienia o nią przez Użytkownika(Pożyczkobiorcę) i nie zatrzymuje to możliwości zwiększenia limitu zadłużenia dla Użytkownika (Pożyczkobiorcy) jeśli pozostali Użytkownicy(Pożyczkodawcy) wyrazili zgodę.
8. W przypadku przynajmniej jednej odmowy wyrażenia zgody przez Użytkownika (Pożyczkodawcę) na zwiększenie limitu zadłużenia Użytkownikowi (Pożyczkobiorcy) uniemożliwia to podniesienie limitu zadłużenia.
9. Użytkownik (Pożyczkobiorca) ma prawo wnioskować o zmniejszenie lub zwiększenie limitu zadłużenia wielokrotnie bez ograniczeń.
10. Użytkownicy (Pożyczkodawcy) o każdej próbie zwiększenia, o zmniejszeniu lub zwiększeniu limitu zadłużenia są informowani przez wiadomość przesyłaną na adres email zarejestrowany w bazie danych Operatora Serwisu.

§ 11
 
Wniosek o pożyczkę
 
1. Pożyczkobiorca zainteresowany uzyskaniem pożyczki gotówkowej wystawia ogłoszenie z wnioskiem o pożyczkę za pomocą strony https://pozyczkolandia.pl/wez_pozyczke.html
2. Wniosek jest otwarty przez okres 30 dni kalendarzowych. W tym czasie zainteresowani Pożyczkodawcy mogą składać swoje oferty.
3. Jeżeli w ciągu 30 dni, Pożyczkobiorcy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferta została złożona ale Pożyczkobiorca nie posiada odpowiedniej ilości środków na swoim subkoncie, które zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji pokryłyby wynagrodzenie Serwisu za udostępnienie możliwości zamieszczenia ogłoszenia z wnioskiem, wtedy wniosek zamyka się jako zakończony niepowodzeniem.

§ 12

Umowa pożyczki
 
1. Umowa pożyczki generowana jest automatycznie do wniosków, które zakończyły się powodzeniem i z subkonta została prawidłowo pobrana opłata należna Operatorowi Serwisu.
2. W umowie pożyczki Operator Serwisu podaje pełne dane Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca oznaczony jest jedynie z imienia i nazwiska.
3. Jako datę udzielenia pożyczki, od której liczony jest okres spłaty, przyjmuje się datę oznaczenia pożyczki przez Pożyczkodawcę w Serwisie, jako przekazanej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
4. Umowy w chwili zakończenia wniosku pożyczkowego z powodzeniem są przesyłane na adresy email Pożyczkobiorcy oraz Pożyczkodawcy podane w serwisie podczas rejestracji. Taką formę Pożyczkobiorca jak i Pożyczkodawca uznają za wystarczającą i akceptują. Umowa pożyczki zostaje dostarczona poprawnie.
5. Umowy pożyczki ponadto zapisane są na serwerze operatora. Strony umowy mogą pobrać plik pdf z umową w sekcji „moje inwestycje” (Pożyczkodawca) lub „moje pożyczki” (Pożyczkobiorca).

§ 13

Uruchomienie środków z pożyczki
 
1. Pożyczka winna być uruchomiona przelewem wykonanym przez Pożyczkodawcę w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zakończenia wniosku pożyczkowego z powodzeniem i poprawnej akceptacji jej przez system, bezpośrednio na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, który to Pożyczkodawca otrzyma w wiadomości email od Operatora oraz który widoczny jest w umowie pożyczki .
2. Po wykonaniu przez Pożyczkodawcę przelewu pożyczki, winien on oznaczyć daną pożyczkę jako przelaną.
3. Za brak oznaczenia pożyczki jako przelanej, a co za tym idzie za brak uruchomienia pożyczki w Serwisie, odpowiedzialność ponosi Pożyczkodawca.
4. Jeżeli Pożyczkodawca nie odznaczy pożyczki jako uruchomionej w terminie 48 godzin od chwili zakończenia wniosku pożyczkowego z powodzeniem, wówczas Operator wyśle monit w formie pisemnej poprzez pocztę elektroniczną do przelania środków na rachunek Pożyczkobiorcy. Opłata za wysłanie monitu reguluje Tabela Opłat i Prowizji.
5. 3-krotny brak przelewu kwoty pożyczki przez Pożyczkodawcę na konto Pożyczkodawcy w przeciągu 12 miesięcy może spowodować zablokowanie konta Użytkownika.
6. Za brak przelewu ze strony Pożyczkodawcy Serwis nie odpowiada.
7. Umowę pożyczki, w której Pożyczkodawca nie wykona przelewu na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca może dochodzić do wykonania takiej umowy przed sądem powszechnym.
8. W przypadku nieprzelania kwoty pożyczki przez Pożyczkodawcę, Serwis nie zwraca pobranych punktów z subkonta Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca ma prawo domagać się zwrotu równowartości pobranych przez Serwis punktów od Pożyczkodawcy, który nie wywiązał się ze złożonej oferty inwestycji w danym wniosku pożyczkowym.
9. W sytuacji opisanej w pkt 8 niniejszego paragrafu, Operator Serwisu na wezwanie Pożyczkobiorcy udostępni dane kontaktowe Pożyczkodawcy, który pomimo złożonej oferty nie wykonał należycie zawartej umowy pożyczki.
10. Operator Serwisu nie bierze udziału w rozwiązywaniu sporu w kwestii zwrotów niniejszych kosztów .

§ 14

Reinwestycja (przedłużanie pożyczki)
 
1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wysłania do Pożyczkodawcy zapytania z ofertą przedłużenia okresu spłaty pożyczki (dalej zwanego reinwestycją).
2. Możliwość zapytania o reinwestycję udostępniana jest każdemu Pożyczkobiorcy.
3. W przypadku wyrażenia zgody przez Pożyczkodawcę na przedłużenie pożyczki, Pożyczkobiorca w ciągu 48 godzin musi przekazać na rachunek bankowy Pożyczkodawcy koszty otrzymania pożyczki (tzw. Bonus i odsetki od pożyczki) należne za przedłużaną pożyczkę.
4. Kapitał zostaje przesunięty wraz z kosztem otrzymania pożyczki za nowy okres jej trwania.
5. Pożyczkodawca, po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy przelewu o którym mowa powyżej, zobowiązany jest oznaczyć pożyczkę jako przedłużoną.
6. Reinwestowanie następuje na takich samych zasadach (koszty pożyczki oraz okres spłaty) jak pożyczka reinwestowana.
7. W przypadku odmowy Pożyczkodawcy na reinwestowanie pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki w pierwotnie ustalonym terminie.
8. Opłata za reinwestowanie pożyczki powinna zostać wniesiona na rachunek Pożyczkodawcy w tradycyjny sposób przelewem bankowym bezpośrednio z rachunku Pożyczkobiorcy .
9. Każda reinwestycja zakończona sukcesem i opłacona, sfinalizowana jest za pośrednictwem wygenerowanego aneksu do umowy pożyczki, który stanowi jej integralny załącznik.
10. Strony umowy mogą pobrać aktualny plik umowy pożyczki z dodanym aneksem w formie pliku .pdf w sekcji „moje inwestycje” (Pożyczkodawca) lub „moje pożyczki” (Pożyczkobiorca).

§ 15

Ograniczenia
 
1. Ograniczeniu podlega maksymalna kwota zadłużenia z gwarancją spłaty.
 
 
§ 16

Odpowiedzialność stron
 
1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy pożyczki oraz za skutki podatkowe zawartej umowy.
2. Odpowiedzialność za błędne ogłoszenie woli we wniosku pożyczkowym ponosi Pożyczkobiorca. Pożyczkodawca ponosi skutki za błędy w złożonych ofertach wyrażone deklaracjami wpłat.
3. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia z wnioskiem o pożyczkę oraz za warunki wnioskowanej pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.
4. Operator nie kontroluje i nie ingeruje w warunki na jakich zawierane są umowy pożyczek.
5. Skutki błędów Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy ponoszą zarówno względem siebie jak i względem Operatora Serwisu.
6. Operator nie jest żadną ze stron zawieranych umów pożyczek.
 
§ 17

Rozliczenia
 
1. Dla celów spełniania świadczeń pieniężnych Użytkowników wobec Operatora, Operator wprowadza subkonto.
2. Użytkownicy zasilają subkonto Punktami, które są zakupywane automatycznie ze środków przelanych z rachunku bankowego Użytkownika na rachunek Bankowy Operatora Serwisu.
3. Punkty można kupić na swoje subkonto z poziomu Serwisu, za pomocą zakładki subkonto. Minimalne jednorazowe doładowanie nie może być mniejsze niż 10 zł.
4. Użytkownik zasila swoje subkonto poprzez koszyk płatności posługując się indywidualnym i unikalnym kodem płatności. Historia transakcji na subkoncie dostępna jest na stronie https://pozyczkolandia.pl/panel-historia_transakcji.html .
5. Środki, którymi Użytkownik zasili swoje subkonto, może wykorzystać na opłacenie dowolnych usług Operatora w ramach Serwisu.
6. Środki księgowane są maksymalnie w terminie do 24 godzin w dni robocze, zgodnie z godzinami pracy banków. 
7. W przypadku błędnego księgowania środków na subkoncie, w tym zaksięgowania środków nienależnych Użytkownikowi, Operator Serwisu może dokonać korekty księgowania środków.
8. W przypadku podania błędnego kodu w tytule przelewu środków lub opłaty za zamówioną weryfikację, Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca winni przesłać na adres Serwisu potwierdzenie wykonania błędnej płatności, wraz z opisem zaistniałej sytuacji.  Przeksięgowanie środków na subkonto powinno nastąpić w terminie do 72 godzin maksymalnie od chwili otrzymania w/w wiadomości.
9. W razie likwidacji konta Użytkownika niewykorzystane środki przepadają.
10. Punkty nie podlegają wymianie na złotówki, ani zwrotowi.
 
 
§ 18

Spłata pożyczki
 
1. Termin spłaty pożyczki określa wniosek o pożyczkę i liczony jest od dnia oznaczenia pożyczki przez Pożyczkodawcę jako przekazanej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
2. Pożyczkobiorca winien zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z należnymi kosztami, określonymi we wniosku o pożyczkę, bezpośrednio na konto Pożyczkodawcy.
3. Za brak wywiązania się z terminu spłaty przez Pożyczkobiorcę, Serwis nie odpowiada.
4. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę przelewu od Pożyczkobiorcy z tytułu spłaty pożyczki, którego wysokość zaspokaja w całości należność Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej pożyczki, Pożyczkodawca zobowiązany jest oznaczyć pożyczkę w Serwisie jako spłaconą.

§ 19

Zakończenie z korzystania usługi świadczonej drogą elektroniczną
 
1. Zaprzestanie korzystania z serwisu w www.pożyczkolandia.pl jest możliwe w każdym czasie, pod warunkiem, że Użytkownik nie posiada żadnych nierozliczonych należności względem innych Użytkowników Serwisu, w szczególności nie posiada niespłaconych pożyczek oraz nie posiada nierozliczonych należności względem Operatora z tytułu wykonywania przez Operatora usług objętych niniejszym Regulaminem oraz Tabelą Opłat i Prowizji.
2. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Serwisu Operator usuwa ze swojej bazy dane osobowe Użytkownika, z zastrzeżeniem art.18 pkt.3 Ustawy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną (niedozwolone korzystanie z usługi).
3. W bazie Operatora Serwisu pozostaje jedynie numer PESEL Użytkownika, oraz dokumenty przesłane przez użytkownika do wykonania zamówionych weryfikacji łącznie z umowami oraz aneksami do umów zawartych za pośrednictwem Serwisu jako dowód że dany Użytkownik konto posiadał oraz wykonywał transakcje finansowe. Informacja ta jest niezbędna w przypadku, kiedy Operator Serwisu otrzymać może zapytania z instytucji państwowych jak Urząd Skarbowy czy organa ścigania.

§ 20

Odpowiedzialność Operatora
 
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Jakość oraz treść informacji uzyskanych z baz należących do bazy REGON Głównego Urzędu Statystycznego, bazy Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pozyskanych w trakcie wykonywania usługi weryfikacji Pożyczkobiorcy.
b) Kompletność i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika, jeśli prawdziwość tych danych nie jest weryfikowana lub jeśli danych tych nie można zweryfikować w procesie weryfikacji.
c) Przekazywanie bez udziału formularzy rejestracyjnych Operatora danych osobowych lub innych informacji, w szczególności za przekazywanie w formie elektronicznej lub papierowej dokumentów i danych dotyczących Użytkowników .
d) Za treść ogłoszeń z wnioskiem o pożyczkę oraz za warunki pożyczki ustalane w takim wniosku przez Pożyczkobiorcę.
e) Ze względu na brak moderowania wpisów pod ogłoszeniem z wnioskiem o pożyczkę, za treści zamieszczane tam przez Użytkowników.
f) Za warunki jakie strony umowy pożyczki tj. Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca ustalili jako warunki otrzymania pożyczki.
g) Za ewentualne opóźnienia lub nienależyte wykonanie usługi czy szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia.
2. Operator nie jest stroną żadnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów .

§ 21

Porządek formalno-prawny
 
1. Użytkownicy przy korzystaniu z Serwisu zobowiązani są do przestrzegania prawa polskiego oraz zasad obyczajowych i kulturalnych.
2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, powstrzymania od wyłudzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, działań sprzecznych z dobrem i na szkodę  Operatora, obrażania innych Użytkowników i naruszania ich dobra.
3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuścił się złamania zasad prawnych lub norm etycznych, Operatorowi przysługuje możliwość ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika, zablokowania konta Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.

§ 22

Blokada konta Użytkownika
 
1. W przypadku złożenia przez Użytkownika niezgodnego z prawdą oświadczenia o posiadaniu kont na innych portalach SL, lub podania błędnych nazw tych kont, Operator Serwisu ma prawo, po wcześniejszym wezwaniu we wpisie pod trwającym ogłoszeniem z wnioskiem Użytkownika do poprawienia oświadczenia, zablokować konto Użytkownika.
2. W przypadku blokady konta Użytkownika, wszystkie aktywne ogłoszenia Użytkownika z wnioskami o pożyczkę zostaną usunięte.
3. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika wypowiedzi we wpisie pod trwającym ogłoszeniem z wnioskiem, która narusza Regulamin Serwisu lub przepisy obowiązującego prawa czy też dobra osobiste innych Użytkowników Serwisu, osób trzecich lub Operatora Serwisu i zasady samej etykiety, konto Użytkownika może zostać zablokowane czasowo lub trwale.
4. Operator Serwisu ma prawo jednostronnie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta Użytkownika w serwisie. Okres wypowiedzenia trwa 30 dni i w tym czasie Użytkownik ma prawo jedynie do przyjmowania spłat swoich inwestycji oraz spłat zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych. Po tym czasie konto zostanie zablokowane całkowicie a dane Użytkownika zostaną usunięte z wyjątkiem numeru PESEL.
5. W przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo innych użytkowników, Operator Serwisu ma prawo do usunięcia konta użytkownika bez uprzedzenia i złożenia jakichkolwiek wyjaśnień. Dotyczy to w szczególności kont użytkowników którzy nie dokonali wymaganych weryfikacji  lub nie zawarli żadnej transakcji w terminie 7 dni od dnia rejestracji w Serwisie.

§ 23

Weryfikacja telefoniczna
 
1. Operator Serwisu ma prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu rejestracji oraz danych osobowych lub innych mogących potwierdzić tożsamość zarejestrowanego Użytkownika. W szczególności prawo to przysługuje Operatorowi, w przypadku gdy będzie miał uzasadnione wątpliwości co do faktu, czy dane zarejestrowane w serwisie są faktycznie danymi osoby dokonującej rejestracji.
2. Do czasu tego kontaktu konto Użytkownika może zostać zablokowane.
 
 
§ 24

Postępowanie reklamacyjne
 
1. Złożenie reklamacji na jakość wykonanej przez Operatora usługi musi nastąpić poprzez wysłanie, z adresu e-mail przypisanego do konta Użytkownika, na adres kontakt@pozyczkolandia.pl wiadomości, zawierającej w tytule zwrot REKLAMACJA a w treści dokładny opis reklamowanej usługi i sposobu jej wykonania.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora serwisu w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania.
3. W przypadku reklamacji dotyczącej dokonanych płatności w serwisie i braku ich księgowań, Operator Serwisu ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: kontakt@pozyczkolandia.pl
4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
a) Opis sytuacji.
b) Potwierdzenie wykonania transakcji (plik pobrany z systemu bankowości elektronicznej).
c) Wiadomość należy przesłać z adresu zarejestrowanego w serwisie, tj. adresu email, który jest wykorzystywany do logowania się w serwisie.
5. Reklamacji nie podlega operacja, gdzie Użytkownik błędnie podał w tytule płatności wygenerowany przez system KOD płatności. Wówczas Operator Serwisu ma 72 godziny od momentu zgłoszenia reklamacji do zaksięgowania płatności na subkoncie Użytkownika lub do zwrotu na rachunek nadawcy.

§ 25

Obsługa Klienta
 
1. Operator Serwisu udostępnił kanał obsługi Klienta – Użytkownika.  e-mail, pod adresem kontakt@pozyczkolandia.pl, oraz telefon 513-300-800.
2. Serwis ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (dotyczy dni roboczych). W uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać wydłużona do 72 godzin, o czym Użytkownik zostanie  wcześniej poinformowany odrębną wiadomością email.  

 
 
§ 26
 
 
Informacja dla użytkowników serwisu Pożyczkolandia.pl będących konsumentami.
 
1.Określenie świadczeniodawcy
 
Przedmiotem świadczenia oferowanego użytkownikowi w serwisie Pożyczkolandia.pl są usługi świadczone drogą elektroniczną, polegające na udostępnieniu użytkownikowi platformy, pozwalającej na zawieranie umów pożyczek pieniężnych z innymi użytkownikami serwisu.
 
Operatorem serwisu Pozyczkolandia.pl oraz stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z użytkownikiem serwisu Pożyczkolandia.pl jest firma MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Makowie przy ulicy Gajowej 14, Nip 7963006572 .
 
2.Kanały kontaktu z operatorem Serwisu
Operator serwisu porozumiewa się z użytkownikiem w języku polskim, za pośrednictwem serwisu lub poczty e-mail. Istnieje również możliwość komunikowania się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefonicznie.
 
Użytkownik może szybko i efektywnie skontaktować się z firmą MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pod następującym adresem: Maków ul. Gajowa 14 , adres e-mail kontakt@pozyczkolandia.pl.
 
Użytkownik może składać reklamacje pod następującym adresem: Maków ul. Gajowa 14 , adres e-mail kontakt@pozyczkolandia.pl.
 
3.Rejestacja konta użytkownika
 
Rejestracja konta użytkownika w serwisie Pożyczkolandia.pl jest bezpłatna, natomiast niektóre z usług świadczonych w serwisie są odpłatne, w szczególności w wypadku zawarcia umów pożyczki lub wystąpienia innych okoliczności, związanych z zawartymi umowami pożyczki, pobierane są opłaty i prowizje. Szczegółową wysokość opłat i prowizji pobieranych za usługi świadczone przez firmę MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w serwisie oraz sposób i termin ich zapłaty określa Tabela Opłat i Prowizji. Opłaty i prowizje wskazane w przedmiotowej tabeli określone są w kwocie brutto, tzn. zawierają w sobie podatek od towarów i usług.
 
Firma Andami  nie korzysta z żadnych płatnych infolinii lub połączeń sieciowych, obciążonych dodatkowymi opłatami ponoszonymi przez użytkowników, w związku z tym nie są przewidziane żadne dodatkowe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy.
 
4.Sposoby składania reklamacji
Sposób i termin spełnienia świadczenia przez firmę MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ określa Regulamin Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłoszenia firmie MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu oraz problemów, związanych ze świadczonymi usługami.
 
Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@pozyczkolandia.pl lub pocztą na adres Usługodawcy.
 
Składana reklamacja musi zawierać:
 
imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania oraz adresu e-mail lub numeru telefonu zgłaszającego reklamację;
 
dokładne wskazanie treści lub usługi której dotyczy reklamacja;
 
dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi;
 
w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.
 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez firmę MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Za reklamację nie uważa się sugestii zmian w zakresie świadczonych usług, w szczególności propozycji ulepszeń Serwisu.
 
5.Procedura odstąpienia od umowy
Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 
Odstąpienie może zostać dokonane przez złożenie firmie MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. Oświadczenie może zostać przesłane firmie MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, na adres wskazany w niniejszej informacji.
 
W wypadku gdy na żądanie Użytkownika, złożone za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności serwisu, firma MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ . rozpoczęła świadczenie odpłatnych usług w ramach zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przed upływem terminu na odstąpienie od przedmiotowej umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia już spełnione. Wysokość należności za świadczenia już spełnione określana jest zgodnie z Tabela Opłat i Prowizji.
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje użytkownikowi serwisu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli firma MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez firmę MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ utraci prawo odstąpienia od umowy.
 
Umowy pomiędzy użytkownikiem serwisu  Pożyczkolandia.pl oraz firmę MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   zawierane są na czas nieoznaczony. Umowa może być wypowiedziana przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie Serwisu w sekcji Usunięcie konta.
 
Firma MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nigdy nie żąda żadnych gwarancji ani kaucji od użytkowników serwisu Pożyczkolandia.pl. Firma MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie korzysta z pozasądowych procedur rozpoznawania sporów i reklamacji, za wyjątkiem procedury rozpoznawania reklamacji, określonej w niniejszym dokumencie.
 
Firma MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma prawo zmiany udostępnionych w niniejszym dokumencie informacji z ważnych przyczyn, w szczególności w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa. Zmiana jest skuteczna wobec użytkowników, którzy w ciągu 14 dni od dnia umieszczenia informacji o dokonanych zmianach nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta Użytkownika w serwisie.
 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Adresat:
 
MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , 26-640 Maków, ul. Gajowa 14, adres e-mail kontakt@pozyczkolandia.pl.
 
Formularz należy wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej w razie woli odstąpienia od umowy.
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej z firmą MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w dniu ______________(należy podać datę rejestracji konta w serwisie)
 
 
Data zawarcia umowy (rejestracji konta) __________________________________________________________________
 
Imię i nazwisko konsumenta ___________________________________________________________________
 
Adres konsumenta ___________________________________________________________________
 
Data___________________________
 
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 
___________________________________________
 
 
 
§ 27

Zmiany Regulaminu
 
 
1. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany zasad ujętych w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach wysyłana będzie do Użytkownika na jego adres email zapisany w danych przechowywanych w bazie Operatora.
2. Zmiany wejdą w życie z chwilą ogłoszenia ich przez operatora portalu i  wysłaniu wiadomości o zmianie do Użytkownika. Regulamin Serwisu www.pożyczkolandia.pl obowiązujący od 01.02.2024r.
3. Wiadomość o zmianie Regulaminu wysyłana jest do wszystkich Użytkowników Serwisu, niezależnie od udzielonej zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
4. Zmiana cennika usług Operatora nie stanowi zmiany regulaminu Serwisu i nie wymaga akceptacji Użytkownika.
5. Zamieszczenie wniosku o pożyczkę, złożenie oferty pożyczkowej, zawarcie aneksu, zasilenie subkonta, lub zamówienie weryfikacji  po wysłaniu do Użytkownika informacji o zmianie Regulaminu przyjmuje się za akceptację zmian.
6. Zmiany polegające na wprowadzeniu nowych usług przez Operatora Serwisu nie wymagają akceptacji Użytkownika.
7. Wszystkie prawa do serwisu i jego treści są zastrzeżone dla firmy MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie danych z serwisu www.pożyczkolandia.pl zarówno w celach niekomercyjnych jak i komercyjnych wymaga zgody firmy MODERN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .